REGULAMIN

DLA KURIERÓW

INFORMACJE OGÓLNE

1. Współpraca z kurierem odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Platformą Reve (Zleceniodawcą) a danym kurierem bądź pomiędzy Platformą a firmą zatrudniającą danego kuriera – zarówno na umowę o pracę, jak również na podstawie umowy cywilno-prawnej.

2. Każdy kurier musi być osobą pełnoletnią.

3. Podczas świadczenia usług kurier reprezentuje Platformę Reve, dlatego w tym czasie kategorycznie zabronione jest używanie wyrobów tytoniowych, e-papierosów, środków odurzających oraz spożywanie alkoholu.

4. Każdy kurier zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł w związku z realizacją zamówień.

5. Każdy kurier zobowiązany jest do zachowywania się w sposób kulturalny i niebudzący zastrzeżeń.

 

APLIKACJA

1. Współpraca z Platformą Reve obywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji udostępnionej na stronie ____ (zwana dalej „Aplikacją”).

2. Aplikacja dostępna jest zarówno w systemie Android, jak i iOS.

3. Wszelka komunikacja ze Zleceniodawcą odbywa się za pośrednictwem aplikacji, tj. zarówno podczas realizacji poszczególnych zamówień, jak również w przypadku jakichkolwiek problemów.

4. Pobranie oraz zainstalowanie aplikacji jest bezpłatne.

5. Kurier nie może korzystać z innego konta niż jego własne, jak również nie może udostępniać swojego konta osobie trzeciej.

 

WIZERUNEK

DBAŁOŚĆ O POWIERZONY SPRZĘT

1. Kurier zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnego wizerunku, w tym także do dbania o higienę osobistą, a w szczególności do dbania o czystość dłoni.

2. Strój kuriera powinien być zawsze czysty i schludny. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy jakiegokolwiek ubrania – w szczególności koszulki, czy kurtki – kurier zobowiązany jest do jego noszenia i dbania by odzież ta była zawsze czysta.

3. W przypadku braku otrzymania odzieży od Zleceniodawcy, kurier korzysta z własnej odzieży, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

4. Zabronione jest używanie przez kuriera odzieży mającej logo/nazwę innej firmy konkurencyjnej w stosunku do Zleceniodawcy / Platformy Reve, a także korzystanie podczas wykonywania pracy z odzieży widocznymi symbolami religijnymi, politycznymi oraz kontrowersyjnymi hasłami.

5. Preferowanym strojem jest koszulka/bluza w stonowanych kolorach, ciemne spodnie oraz kryte obuwie.

6. Kurier zobowiązany jest dbać o powierzony przez Zleceniodawcę sprzęt, w tym także odzież, a w przypadku jego zabrudzenia zobowiązany jest do wyczyszczenia sprzętu (w tym także odzieży) na własny koszt, zaś w przypadku jego zniszczenia do poinformowania Zleceniodawcy o tym fakcie w terminie 24 godzin od momentu zniszczenia za pośrednictwem Aplikacji.

7. Zabronione jest używanie, w tym także rozwożenie, materiałów reklamowych oraz próbek firm konkurencyjnych w stosunku do Zleceniodawcy / Platformy Reve.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Każdy kurier zobowiązany jest do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania, do których w szczególności należą:

a. Obsługa klientów z uśmiechem;

b. Punktualność – dostarczanie zamówienia w terminie wskazanym w Aplikacji;

c. Niestosowanie wulgaryzmów;

d. Szanowanie klientów;

e. Brak agresywnego zachowania, nawet jeśli klient jest nieuprzejmy;

f. Brak spoufalania się z klientem.

2. Każdy kurier zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł w związku z realizacją zamówień, a w szczególności danych personalnych, adresu dostawy, szczegółach zamówienia.

3. W przypadku dostawy produktów, dla nabycia których wymagane jest ukończenie 18 lat oraz stan nie wskazujący na spożycie alkoholu, każdy kurier zobowiązany jest do potwierdzenia wieku klienta w następujący sposób:

a. Sprawdzenie dowodu osobistego klienta (potwierdzenie osiągnięcia pełnoletności przez klienta);

b. Wydanie zamówienia wyłącznie klientowi wskazanemu w zamówieniu,

c. Sprawdzenie stanu trzeźwości.

4. W przypadku braku spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 powyżej kurier ma obowiązek powstrzymania się od wydania klientowi zamówienia w tym zakresie oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcę za pośrednictwem Aplikacji.

 

ZASADY DOSTAWY

1. Przyjęcie zamówienia następuje za pośrednictwem Aplikacji.

2. Po przyjęciu zamówienia kurier zobowiązany jest do jego odbioru lub skompletowania wg wskazówek podanych przez klienta w Aplikacji.

3. Przy odbiorze skompletowanego zamówienia kurier zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności zamówienia oraz czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy wystarczająco zabezpiecza umieszczony w środku towar.

4. W przypadku uszkodzenia opakowania kurier ma obowiązek poprosić o zmianę opakowania.

5. Po odbiorze zamówienia od kontrahenta Platformy Reve, kurier zobowiązany jest dostarczyć zamówienie klientowi, czyli osobie wskazanej do odbioru oraz na podany przez klienta adres w terminie określonym w Aplikacji.

6. W trakcie transportu kurier jest zobowiązany do dbałości o przewożone zamówienie.

7. Kurier jest zobowiązany dostarczyć zamówienie do rąk własnych osobie wskazanej w zamówieniu, chyba że otrzyma inną informację.

8. W przypadku gdy zamówienie ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu, kurier zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Zleceniodawcą za pośrednictwem Aplikacji.

9. W przypadku problemów ze znalezieniem kontrahenta, od którego kurier ma odebrać zamówienie lub adresu klienta w celu dostarczenia zamówienia, kurier zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Zleceniodawcą za pośrednictwem Aplikacji.

10. W przypadku wypadku w trakcie wykonywania zlecenia, kurier po zgłoszeniu wypadku na numer alarmowy 112, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o wypadku Zleceniodawcy za pośrednictwem Aplikacji.

11. Kurier zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie realizacji zamówień.

 

ZACHOWANIA BEZWZGLĘGNIE ZAKAZANE

1. Zachowania, które są całkowicie i bezwzględnie zakazane:

a. Użyczanie swojego konta osobie trzeciej lub korzystanie z konta innej osoby;

b. Permanentne opóźnianie dostarczania zamówień (rozumiane jako opóźnienie w dostawie w trzech zamówieniach realizowanych bezpośrednio po sobie);

c. Zachowanie wulgarne lub agresywne – zarówno w stosunku do klienta jak też pracownika kontrahenta Zleceniodawcy;

d. Spoufalanie się z klientem lub pracownikiem kontrahenta Zleceniodawcy;

e. Rozmawianie przez telefon w trakcie wydawania zamówienia klientowi;

f. Brak weryfikacji kompletności zamówienia;

g. Brak weryfikacji wieku lub stanu trzeźwości w sytuacjach prawem wymaganych;

h. Spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających w trakcie realizacji zamówień;

i. Palenie papierosów lub e-papierosów w odzieży Zleceniodawcy, w trakcie realizacji zamówień;

j. Otwieranie i/lub spożywanie dostarczanych towarów;

k. Wykorzystanie danych klientów do celów innych niż realizacja zamówienia.

2. W przypadku uzyskania informacji o dopuszczeniu się przez danego kuriera zachowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowić to będzie podstawę do wszczęcia wobec kuriera postępowania wyjaśniającego, które może się zakończyć rozwiązaniem umowy z winy kuriera.