POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O OCHRONIE DANE OSOBOWE

 

REVE sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 146A (02-305 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742606, NIP: 7010835158, REGON: 380871750, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, w imieniu której działa: Paweł Kornacki – Prezes Zarządu., dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym poprzez zastosowanie odpowiednich i adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzanie było zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami prawa.

 

W związku z powyższym informujemy Państwa że:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest REVE sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 146A (02-305 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742606, NIP: 7010835158, REGON: 380871750, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, w imieniu której działa: Paweł Kornacki – Prezes Zarządu. (dalej: „Spółka”).

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: ado@euroreve.com, pisemnie na adres korespondencyjny Spółki (ul. Aleje Jerozolimskie 146A; 02-305 Warszawa).

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@euroreve.com lub pisemnie na adres Spółki, wskazany w pkt 1.

 

3. KATEGORIE OSÓB KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Administrator przetwarza dane :

· pracowników, byłych pracowników,

· współpracowników, byłych współpracowników

· przedsiębiorców oraz osoby ich reprezentujące.

 

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym celu/celach:

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

5. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody (art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w przepisach prawa, w szczególności w:

a) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b) Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

c) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga Państwa oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

 

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe i dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i

zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

 

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe i mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa np. Policji, Sądom, ZUS, NFZ.

Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające, z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO osobom przysługuje Państwu prawo do:

§ dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

§ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

§ ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – to jest gdy:

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

§ żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

§ przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

§ sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

§ prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem=;

§ prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail podanym powyżej w pkt 2.

 

8. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką stanowiącą podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4.

 

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

11. INFORMACJA O STOSOWANIU MONITORINGU

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia zgodnie z art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, otoczenie siedziby administratora jest objęte systemem monitoringu wizyjnego. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

 

Spółka jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza zgodnie z art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych osobowych. Natomiast w sytuacji gdy dane osobowe są pozyskiwane nie bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą ale od innego podmiotu, obowiązek informacyjny realizowany jest zgodnie z art. 14 RODO.

 

Inspektorem Danych Osobowych jest Maciej Kłos, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@euroreve.com.